18-CATIA (汽车摩托车企业-设计人员内部指导资料)CATIAA级曲面检查规范说明OK 下载本文

重庆南方摩托车技术研发有限公

CATIA A

级曲面检查规范

北京迅利创成科技有限公司

日期: 2011年12月7日欢迎共阅

目 录

1.规范描述 ............................................... 1 2.A级曲面介绍 ........................................... 2

2.1定义 ............................................. 2 2.2特征 ............................................. 2 3.A级曲面标准 ........................................... 3 3.1设置建模精度...................................... 3 3.2曲面间的间隙/重叠 ................................. 3 3.3曲面间的连续性 .................................... 3 3.4光顺性要求 ....................................... 3 3.5脱模 ............................................. 4 3.6配合间隙 ......................................... 4 3.7输出格式 ......................................... 4 4规范内容 ............................................... 5

4.1高光连续性检查 .................................... 5 4.2 连续性检查 ....................................... 6 4.3曲率梳连续性检查 .................................. 6 4.4两零件搭接关系检查 ................................ 7 4.5 A级曲面的间距离检查 .............................. 7 4.6 曲面“阶”数检 ................................... 7

欢迎共阅

1.规范描述

A级曲面检查是为了规范使用CATIA对外委数模和本公司设计的高质量模型表面的检查,检查的目的是检验模型的质量是否符合A级曲面的标准、要求。本规范对A级曲面检查的标准进行了初步的定义,并对采用CATIA V5进行A级曲

面检查的具体功能和操作进行了详细的说明。

欢迎共阅